คลิปวิดีโอ Review เรื่องที่เรียนไปทั้งหน่วยการเรียนรู้

ชัวร์หรือมั่ว มาทดสอบดู เล่นเกม 1 เกม + 1 ใบงาน 

ทำแบบทดสอบ Post Test หลังเรียน คะแนนจะแสดงหลังกดส่ง